Villkor


Allmänna villkor med kundinformation


Innehåll

1. Omfattning

2. Avtalets ingående

3. Ångerrätt

4. Priser och betalningsvillkor

5. Leverans- och fraktvillkor

6. Förbehåll av äganderätten

7. Ansvar för brister (garanti)

8. Tillämplig lag

9. Alternativ tvistlösning1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna affärsvillkor för Thenny Seger Johansson (hädanefter "säljare") gäller för alla leveransavtal som en konsument eller entreprenör (hädanefter "kund") slutar med säljaren med avseende på de varor som säljaren visar i sin onlinebutik. Inkluderingen av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som övervägande inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.


2) Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att de valda varorna har placerats i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande för varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller

- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom mottagandet av varorna är avgörande, eller

- genom att be kunden betala efter att ha gjort sin beställning.

Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen avslutas avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda tidsfrist, anses detta vara ett avslag på erbjudandet, vilket resulterar i att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om du väljer en av de betalningsmetoder som erbjuds av PayPal, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: "PayPal"), med förbehåll för PayPal-användarvillkoren, tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / användaravtal fullt eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren redan godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe sca, aveny 38 F. F., L-1855 Luxemburg (nedan: "Amazon"), med förbehåll för Amazon Payments Europa-användaravtal, tillgängligt på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren redan godkännandet av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som slutför orderprocessen.

2.6 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär kommer kontraktstexten att sparas av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter beställningen har skickats. Eventuell ytterligare tillhandahållande av kontraktstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan denne skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsdata.

2.7 Innan den bindande beställningen skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt sätt för bättre identifiering av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som används för att förstora sidan på skärmen. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbord- och musfunktionerna tills denne klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Det svenska och engelska språket är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.9 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som denne har angivit för att behandla beställningen är korrekt, så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. När SPAM-filter används måste kunden i synnerhet se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller av tredje part som beställts med orderhanteringen kan levereras.


3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt i 14 dagar.

3.2 Mer detaljerad information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.


4) Priser och Betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har överenskommits, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.4 Om du väljer en av de betalningsmetoder som erbjuds av betaltjänsten "Shopify Payments", kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (hädanefter) "Rand"). De enskilda betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som kunden kan hänvisas till separat. Mer information om "Shopify Payments" finns på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.


5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leverans av varor sker till den leveransadress som kunden anger, om inte annat överenskommits. Vid hantering av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Det kan inte hämtas av kunden av logistiska skäl.


6) Förbehåll av äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.


7) Ansvar för brister (Garanti)

7.1 Om den köpta artikeln är defekt, gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 Om kunden agerar som konsument uppmanas denne att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbar transportskada och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte dennes lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.


8) Tillämplig lag

Konsumentköplag: Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen. Lagen gäller även beställning av en vara som skall tillverkas. Lag (2002:587).9) Alternativ tvistlösning

9.1 I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämndsnämnd.


x